Selecteer een pagina

Tarieven

10 lessenreeks : 75€

Andere tarieven gelden voor:

Hedendaags gevorderde + Choreolab:(1u30) : 100€ 10 lessen.

Klassiek Volwassenen (1u30): 100€ 10 lessen.

Ballet pre professional :
Min. 10 lessen = 195€ incl verzekering

Pointes Start = 100€ /10 lessen van 30min.

Pointes Privé = 10€/30min

Koppeldans (privé):
Minimum 5 lessen = 180€

Musical:
15 lessen dans + 15 lessen expressie & zang = 250€ incl verzekering

G-dans:
Totaalpakket: prijs op afspraak

INSCHRIJVING

De inschrijving is STRIKT PERSOONLIJK, niet overdraagbaar en pas geldig na betaling van het lidgeld, aangezien aan het betalen van het lidgeld ook de verzekering is verbonden. De datum van de betaling van het lidgeld bepaalt de inschrijvingsdatum.

LIDGELD 

 Het lidgeld wordt betaald per discipline voor een heel schooljaar of per lessenreeks. Inschrijving en verzekering zijn inbegrepen.

Door het storten van een voorschot van 50 euro kan men plaatsen reserveren in bepaalde lessen vanaf de maand juni, voorafgaand aan de start van het dansjaar. Dit voorschot wordt in geen geval teruggestort bij stopzetting van de lessen of bij annulatie van de inschrijving.

In geval van overmacht, behoudt vzw Huys Arts zich het recht voor om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de lessen te annuleren. Inschrijvingsgelden zullen in deze gevallen niet terugbetaald worden en blijven persoonlijk en niet overdraagbaar.

Overmacht betekent elke externe en onvoorziene omstandigheid die de nakoming van de verbintenis onmogelijk maakt en die niet aan de schuldenaar van de verbintenis kan verweten worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot

  • Natuurrampen, overstromingen, droogte, aardbevingen, orkanen, vulkaanuitbarstingen of andere natuurrampen;
  • Epidemieën en pandemieën (met inbegrip van uitbraken van overdraagbare ziekten en volksgezondsheidscrisissen) die hetzij wel of niet als dusdanig geïdentificeerd, verklaard of aanvaard zijn onder de toepasselijke wetgeving en/of regelgeving;
  • Terroristische aanvallen, burgeroorlog, burgerlijke commotie, burgerlijke onrust, burgerprotesten, rellen, oorlog, dreiging tot of voorbereiding op oorlog, gewapende conflicten, het opleggen van sancties, embargo of het verbreken van diplomatieke relaties, brand, storingen van de communicatielijnen of elektriciteit, of andere rampen;
  • Ondermijning van de rechtsorde voor een periode langer dan 48u waarbij de normale gang van zaken en activiteiten niet kan doorgaan;

Belangrijk.
Pas na betaling van het lidgeld is men lid van de vzw Huys Arts en, indien zich een letsel voordoet, kan men aanspraak maken op een tussenkomst bij de verzekeraar, indien zich een letsel voordoet, in overeenstemming met de geldende polisvoorwaarden. Het lidgeld wordt gestort op de KBC- rekening

  • vzw Huys Arts
  • BE97 7360 7514 4449
  • KREDBEBB

Bij laattijdige betaling kan de toegang tot de les geweigerd worden.

KENNISNAME VAN HET REGELEMENT

Bij de betaling van het lidgeld aanvaardt het lid en/of ouder de bepalingen van het reglement van vzw Huys Arts. Wij raden u ten stelligste aan om steeds de berichten op de website www.huysarts.be te raadplegen.

CONTACT

Huys Arts
Sint-Camillusstraat 25
2610 Wilrijk
+32 478 22 25 04

BE97 7360 7514 4449

Algemene voorwaarden

Huysregelement

Tarieven

Over ons