Huysreglement

In een notendop:
1. Toon respect voor elkaar, de danser en het materiaal.
2. Draag gepaste (uniform) kledij tijdens de lessen/stage’s.
3. Loshangende haren worden niet toegelaten in de les. Lang haar wordt steeds in een dotje gebonden tijdens de lessen klassiek. Tijdens de lessen predans en jazzdans is een staart of dot verplicht.
4. Draag geen juwelen.
5. Geen kauwgom of snoep tijdens de les. Alleen water is toegestaan in onze dansstudio’s.
6. Minderjarige leden worden gebracht/opgehaald aan de deur of gang van de balletzaal. Nooit in de zaal zelf.
7. Alle kledij hoort thuis in de kleedruimte.
8. Laat waardevolle spullen thuis (geldbeugel, gsm, juwelen….).
9. Kom stipt naar de les.

INSCHRIJVING

De inschrijving is STRIKT PERSOONLIJK, niet overdraagbaar en pas geldig na betaling van het lidgeld, aangezien aan het betalen van het lidgeld ook de verzekering is verbonden. De datum van de betaling van het lidgeld bepaalt de inschrijvingsdatum.

LIDGELD De kinderen krijgen een groep toegewezen volgens leeftijd of ervaring. Het lidgeld wordt betaald per discipline voor een heel schooljaar. Inschrijving en verzekering zijn inbegrepen.

Door het storten van een voorschot van 50 euro kan men plaatsen reserveren in bepaalde lessen vanaf de maand mei, voorafgaand aan de start van het dansjaar. Dit voorschot wordt in geen geval teruggestort bij stopzetting van de lessen of bij annulatie van de inschrijving.

Na de storting van het lidgeld kan het betrokken lid en/of ouder geen aanspraak meer maken op een terugbetaling van dit bedrag.

In geval van overmacht, behoudt vzw Huys Arts zich het recht voor om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de lessen te annuleren. Inschrijvingsgelden zullen in deze gevallen niet terugbetaald worden en blijven persoonlijk en niet overdraagbaar.

Overmacht betekent elke externe en onvoorziene omstandigheid die de nakoming van de verbintenis onmogelijk maakt en die niet aan de schuldenaar van de verbintenis kan verweten worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot

  • Natuurrampen, overstromingen, droogte, aardbevingen, orkanen, vulkaanuitbarstingen of andere natuurrampen;
  • Epidemieën en pandemieën (met inbegrip van uitbraken van overdraagbare ziekten en volksgezondsheidscrisissen) die hetzij wel of niet als dusdanig geïdentificeerd, verklaard of aanvaard zijn onder de toepasselijke wetgeving en/of regelgeving;
  • Terroristische aanvallen, burgeroorlog, burgerlijke commotie, burgerlijke onrust, burgerprotesten, rellen, oorlog, dreiging tot of voorbereiding op oorlog, gewapende conflicten, het opleggen van sancties, embargo of het verbreken van diplomatieke relaties, brand, storingen van de communicatielijnen of elektriciteit, of andere rampen;
  • Ondermijning van de rechtsorde voor een periode langer dan 48u waarbij de normale gang van zaken en activiteiten niet kan doorgaan;

Belangrijk.
Pas na betaling van het lidgeld is men lid van de vzw Huys Arts en, indien zich een letsel voordoet kan men aanspraak maken op een tussenkomst bij de verzekeraar in overeenstemming met de geldende polisvoorwaarden. Het lidgeld wordt gestort op de KBC- rekening

  • vzw Huys Arts
  • BE97 7360 7514 4449
  • KREDBEBB

Bij laattijdige betaling kan de toegang tot de les geweigerd worden.

VEILIGHEID De ouders worden verzocht hun kinderen te begeleiden tot aan de danszaal en te wachten tot er een dansjuf aanwezig is. In analogie wordt tevens geacht dat de ouders hun kinderen komen afhalen aan de danszaal op het einde van het lesuur.
De VZW Huys Arts is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar infrastructuur.
De leden zelf en/of de ouders van de minderjarige leden daarentegen zijn verantwoordelijk voor de individuele veiligheidsaspecten. De Huys Arts is niet aansprakelijk voor de gebeurlijke ongevallen op het tuin–gedeelte en toegangsweg . Tijdens het lesuur is het elk lid verboden zonder toelating van de dansjuf of van een bestuurslid de danszaal te verlaten. Tijdens een eventuele pauze mag het lid het gebouw niet verlaten. De nooduitgangen moeten steeds vrij gehouden worden.

GEZONDHEID Zodra een lid symptomen vertoont van een besmettelijke ziekte (rubella, mazelen, bof, hepatitis, meningitis, scarlatina, tuberculose, Corona virus en dergelijke besmettelijke aandoeningen) dient dit onverwijld gemeld te worden aan de dansjuf of aan een bestuurslid.
In geval van besmettingsgevaar of luizen mag het betrokken lid geenszins deelnemen aan de les.

Na een breuk van het ledemaat (of gelijkaardig ernstig letsel) dient het betrokken lid een medisch attest voor te leggen die de hervatting van dansactiviteiten goedkeurt. Zonder een dergelijk attest blijft een deelname aan de danslessen ontoelaatbaar.

VOEDING De leden mogen niet snoepen of kauwen tijdens de les. Eten en drinken is alleen toegelaten tijdens de pauzes, vòòr of na de les. In de kleedruimte wordt NIET gegeten. Bovendien wordt alle afval in de daartoe voorziene vuilbakken gedeponeerd.

KLEDIJ EN WAARDEVOLLE VOORWERPEN De aankoop van alle dansbenodigdheden gebeurt steeds individueel. Voor de deelname aan de lessen is het uniform verplicht. Bij optredens of wedstrijden op verplaatsing, moeten de kinderen over een Huys Arts-training beschikken. Gelieve overal duidelijk de naam van het kind aan te brengen zodat vergeten kledij kan worden terugbezorgd.
Juwelen worden thuis gelaten. Het gebruik van een gsm is in de danszaal verboden. Loshangende haren moeten zorgvuldig vastgemaakt worden.

Het omkleden gebeurt in de daartoe voorziene kleedkamers. Huys Arts vzw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen, beschadigingen of verlies van de persoonlijke bezittingen van een lid in de danszaal en/af de kleedkamers.

CONTACT LEDEN/OUDER EN DOCENT Opdat de leden in optimale omstandigheden zouden kunnen evolueren is de samenwerking tussen de leden en/of ouders en Huys Arts vzw van het grootste belang.

De leden en/of ouders kunnen steeds contact opnemen met de dansdocent.
Om de goede werking van de groepslessen niet te verstoren, wordt met aandrang verzocht om dit voor of na de lesuren te laten plaatsvinden en eventueel een afspraak te maken voor een gesprek. Bemerkingen kunnen eveneens steeds via e-mail aan info@huysarts.be overgemaakt worden.

AANWEZIGHEDEN Alle leden worden verzocht regelmatig aanwezig te zijn tijdens de lesuren en actief aan de lessen deel te nemen.
Elk lid dat gedurende 3 opeenvolgende weken (zonder medisch attest) afwezig is of niet regelmatig de lessen volgt zonder te verwittigen, kan geweigerd worden de lessen te volgen en/of deel te nemen aan de (gast)optredens.

GEBRUIK VAN DANSZAAL, RUIMTES EN SANITAIR De leden moeten het materiaal dat hun ter beschikking wordt gesteld met zorg en eerbied behandelen en de danszaal, het sanitair en de kleedruimte netjes en ordelijk houden.

Het is tevens verboden glazen flessen in de kleedruimtete brengen. De begeleiders van de leden (ouders, grootouders, vrienden,…) mogen de danszaal tijdens de lessen NIET betreden. De begeleiders kunnen in wachtruimte wachten (dit indien gezondheidsmaatregelen dit toelaten). Ze dienen steeds de nodige stilte te bewaren teneinde de lessen niet te storen!

SELECTIEGROEPEN

Bij gastoptredens en wedstrijden wordt er een selectie gemaakt, naargelang de grootte van het podium en de keuze van de choreografieën. De dansers worden door de dansdocent in groepen verdeeld naargelang hun leeftijd, prestaties, opgedane kennis en vorderingen.
Enkel de lesgever beslist welke kinderen deelnemen aan optredens/wedstrijden en bepaalde choreografieën. Zij/hij bepaalt eveneens de categorie waarin de kinderen zullen aantreden want zij alleen heeft immers kennis over de prestaties van de kinderen. Binnen de selectiegroepen worden de leerlingen jaarlijks geëvalueerd en wordt nagegaan of de leerling voldoende vorderingen heeft gemaakt en met de nodige inzet en regelmaat de lessen volgt. Een selectie voor deze groepen is dus slechts voor 1 jaar geldig.

Leden die zich engageren voor een optreden/wedstrijd moeten steeds aanwezig zijn op de repetities! Uitgezonderd ziekte is afwezigheid zonder verwittiging op een repetitie taboe. Bij veelvuldige afwezigheid kan de deelname aan de choreografie geweigerd worden door de dansdocent.

Uit veiligheidsoverwegingen behoudt Huys Arts vzw zich het recht voor om het maximum aantal inschrijvingen voor een discipline en/of lesuur vast te leggen. De datum van betaling van het lidgeld bepaalt de inschrijvingsdatum.

HOUDING EN GEDRAGSREGELS De leden van de VZW dienen een correcte gedragslijn te volgen en dienen zich te gedragen naar de instructies van de dansdocent en/of bestuurslid. In de relatie docent/leden wordt een positieve ingesteldheid verwacht: vriendelijkheid, beleefdheid, verdraagzaamheid, voorkomendheid, respect voor de anderen. Elk lid is medeverantwoordelijk voor de goede sfeer tijdens de groepslessen en verplaatsingen. De jongste leerlingen kijken op naar ouderen die geacht worden het goede voorbeeld te geven.

Indien een leerling de les niet kan bijwonen, moet dit vóór de les aan de dansdocent gemeld worden (Huys Arts GSM 0478/222.504 Katrien Van Ransbeeck ) of via mail info@huysarts.be.

Bij kwetsuren die het dansen beletten is het raadzaam toch de lessen passief bij te wonen. Bij repetities is dit verplicht.
Voor de schade die door toedoen of nalatigheid van een lid wordt berokkend kan aan het lid en/of ouders ingeval het lid minderjarig is een geldelijke tussenkomst gevorderd worden. Pesterijen, grofheid, kwetsend taalgebruik, gebrek aan respect, fysiek geweld, e.d. worden binnen Huys Arts NIET geduld. Dit geldt eveneens voor ouders, familie en sympathisanten. Deze houding zal gesanctioneerd worden.

ORDE EN TUCHTMAATREGELEN Wanneer een lid (of ouders ,familie en sympathisanten) de goede werking van Huys Arts hindert of de lessen verstoort, kan er een ordemaatregel genomen worden door de docent of een bestuurslid. De mogelijke ordemaatregelen zijn: een verwittiging, een tijdelijke verwijdering uit de les, een schriftelijke melding aan de ouders van het minderjarig lid en een melding bij het bestuur. Dergelijke maatregelen worden genomen op initiatief van de docent. Wanneer het gedrag van het lid (of ouders, familie en sympathisanten) werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van de lessen en de werking van vzw Huys Arts in het gedrang komt, kan een tuchtmaatregel genomen worden.
De mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

Een schorsing: Houdt in dat het gesanctioneerde lid gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van vzw Huys Arts niet mag volgen.

Een uitsluiting: Houdt in dat het gesanctioneerde lid definitief uit vzw Huys Arts verwijderd wordt. Bij het nemen van een tuchtmaatregel wordt de volgende procedure gevolgd: De docent en/of bestuurslid brengt het bestuur van vzw Huys Arts op de hoogte van het wangedrag van een lid (of ouders, familie en sympathisanten). Het bestuur van vzw Huys Arts beoordeelt nadien de tuchtmaatregel die aan het betrokken lid zal voorgelegd worden. De tuchtmaatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd aan het gesanctioneerde lid ter kennis gebracht. De tuchtmaatregel is onmiddellijk van kracht. Beroep is geenszins mogelijk.

VERZEKERINGEN Leden zijn pas verzekerd na betaling van het lidgeld. Overeenkomstig de geldende polisvoorwaarden dekt de door vzw Huys Arts onderschreven verzekeringsovereenkomst ENKEL de lichamelijke letsels die de leden oplopen tijdens de lesuren en op de normale weg tussen de woonplaats en de danszaal. Bovendien zijn de lichamelijke letsels tengevolge van ongevallen die plaatsvinden tijdens een dansactiviteit (wedstrijd, dansstages) die én georganiseerd wordt door vzw Huys Arts én gebeurd onder het toezicht van een lesgever van vzw Huys Arts eveneens verzekerd. Het lid of de ouders dienen de lesgever en/of bestuurslid binnen de 24 uur na het voorkomen van het ongeval hiervan op de hoogte te brengen en een document eerste vaststelling door een erkende arts kunnen voorleggen.

Het lid of de ouders zullen dit formulier volledig en waarheidsgetrouw invullen overeenkomstig de begeleidende instructies om deze nadien te overhandigen aan de docent en/of bestuurslid. Vzw Huys Arts kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de niet-aanvaarding van een schadedossier door de verzekeraar.

BIJKOMENDE ACTIVITEITEN, DANSTAGES EN WEDSTRIJDEN Vzw Huys Arts organiseert naast het gewone programma eveneens bijkomende activiteiten (optredens, dansstages, uitstappen, evenementen en e.d.). De leden evenals de ouders van de minderjarige leden worden hiervan op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht.
Alle choreografieën van de VZW zijn auteursrechterlijk beschermd.

Uit respect voor de vele uren voorbereiding wordt er een oproep gedaan om geen delen van de opwarming of les door te geven aan derden. Geen enkel beeld van dansstages, optreden of wedstrijden mogen gepubliceerd worden via de sociale media zonder toestemming van vzw Huys Arts of de verantwoordelijken ervan. Bij publicatie, moet steeds de naam van de choreograaf vermeld worden + ‘HUYS ARTS’.

Huidig reglement blijft van kracht tijdens deze activiteiten! Indien vzw Huys Arts zich inschrijft voor een wedstrijd in groepsverband, kan er inschrijvingsgeld en repetitiegeld gevraagd worden voor de wedstrijd. Dit is afhankelijk van de wedstrijd.

RELATIE TOT DE PERS/PUBLICITEIT
Zonder voorafgaandelijke toestemming van het bestuur mag er geen contact opgenomen worden met de pers of andere publieke instellingen. Alle communicatie en publiciteit in verband met de activiteiten van vzw Huys Arts gebeurt door of in samenspraak met het bestuur, niet op eigen initiatief van een lid, ouders, familie of sympathisanten. Indien deze regel overtreden wordt kunnen er tuchtmaatregelen genomen worden. Bij de inschrijving verklaart het lid of de ouders/voogd indien het lid minderjarig is, akkoord te zijn dat herkenbare foto’s en filmpjes van het lid op de website www.huysarts.be, andere websites, folders, flyers
en affiches gepubliceerd mogen worden door vzw Huys Arts.

PARKING Parkeren op het terrein van vzw Huys Arts is ten strengste verboden en zal ten alle tijden gesanctioneerd worden.
Leden en ouders worden aangespoord gebruik te maken van openbaar vervoer of de fiets. Ook van de ruime parking op de Bist kan gebruik gemaakt worden om wagens veilig te parkeren en zo dansers niet in gevaar te brengen.

PRIVACY VERKLARING Vzw Huys Arts bezit een privacy verklaring die iedereen ter inzage krijgt bij de inschrijving van zijn/haar kind. Wie geen toestemming geeft voor het publiceren van foto’s of video via website of sociale media kan niet deelnemen aan optredens, gastoptredens, wedstrijden en andere evenementen georganiseerd door of met vzw Huys Arts.

KENNISNAME VAN HET REGELEMENT Bij de betaling van het lidgeld aanvaardt het lid en/of ouder de bepalingen van het reglement van vzw Huys Arts. Wij raden u ten stelligste aan om steeds de berichten op de website www.huysarts.be te raadplegen.

CONTACT

Huys Arts
Sint-Camillusstraat 25
2610 Wilrijk
+32 478 22 25 04

BE97 7360 7514 4449

Algemene voorwaarden

Huysregelement

Tarieven

Over ons